Protokoly schůzí 1897 - 1906

Sbor dobrovolných hasičů v Sedlici

Protokoly schůzí 1897 – 1906

 

 

Protokol

sepsaný dne 31.1.1898 při valné schůzi dobrovolných hasičů

 

Předmět jednání

Ujednáno, aby byly přilby a pásy obecní správou ukoupené, mezi členy rozdané s více podmínkami. Každý člen jest povinen odevzdané mu věci v úplném pořádku udržovat. Pokud by se jeho vinou poškodily, je povinen škodu tu ze svého nahradit. Žes každý člen se tak zachová svým podpisem potvrdí.

Tímto je protokol skončen a podepsán.

 

František Bittner         velitel

Josef Hysek                jednatel

Josef Pázler               výbor

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný dne 19.5.1898

 

Předmět jednání

Ujednáno aby šaty, které byly zřízeny z hasičské pokladny byly potřebovány jen při službě hasičské. Pakliby člen, který šaty obdržel, jest povinen pořádku je držeti a kdyby ze sboru odstoupil, šaty řádně odvedl. Za svévolné poškození je povinen škodu nahradit.

 

František Bittner     

Josef Pázler

Josef Hysek               

Josef Matějka

Josef Matějka

František Tluka

Václav Petříček

Josef Brzek

Václav Ráb

Josef Kvasnička

Josef Pultar

Vincenc Pešek

František Pozdník

Josef Čepek

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný dne 26.1.1899 při valné schůzi sboru dobrovolných hasičů v Sedlici

 

Schůzi zahájil pan Fr. Richter velitel za příčinou zvolení nového velitele a postupných hodností.

Následující členi byli přítomni.

 

Fr. Richter                 Jos. Matějka č. 21

Jos. Pázler                 Vac. Brzek

Jos. Hysek                  Jos. Brzek

Vac. Ráb                    Fr. Kvasnička

Jos. Matějka č. 30     Vac. Matějka

Vac. Petříček              Fr. pozdník

Fr. Tluka                   Jos. Čepek

Jos. Pultar

 

Dále přistoupeno k volbě a zvoleni byli následující :

 

            Jos. Hysek, velitel                           10 hlasů

            Fr. Richter, podvelitel                      12 hlasů

            Jos. Pázler, jednatel, pokladník        14 hlasů

 

            Tímto byl protokol skončen a podepsán.

 

            Josef Hysek velitel                            Josef  Pázler, jedn., pokl.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný dne 9. února 1901 za příčinou zvolení velitele, podvelitele a jednatele

 

Velitel            František Richter

Podvelitel       Josef Hysek

Pokladník      Josef Pázler

 

Stalo se za přítomnosti 16 členů

 

Protokol tímto skončen a podepsán v Sedlici 9. února r. 1901.

                                                                                                          František Richter velitel

                                                                                                          Josef Pázler jednatel

 

Číslo běžné     roku 1901 činní členové                        den, rok narození

 

1.      František Richter      velitel                                29.6.1859

2.      Josef Hysek               podvelitel                         5.7.1865

3.      Josef Pázler               jednatel a pokladník         26.7.1858

4.      Václav Ráb                hudec                             15.6.1870

5.      Josef Matějka čís. 30                                        24.5.1867

6.      Josef Pultar                                                     4.5.1875

7.      Vincenc Pešek                                                 14.2.1876

8.      František Kvasnička                                          17.11.1877

9.      Václav Matějka                                                 20.7.1854

10.   Josef Viesner                                                     30.10.1973

11.   Václav Viesner                                                   19.11.1870

12.   František Mlateček                                             16.8.1857

13.   František Tluka                                                  15.4.1869

14.   František Pozdník                                               14.11.1869

15.   Josef Matějka                                                     23.10.1874

16.   Josef Vávra                                                        5.1.1874

17.   Josef Čepek                                                       30.9.186

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný při valné hromadě dobrovolného sboru hasičského konané dne 23. ledna 1904

 

Při volbě funkcionářů zvoleni : Pan Josef Novák velitelem, p. Fr. Tluka podvelitelem a p. Josef Pázler jednatelem.

Členem výboru zvolen p. Josef Matějka č. 30, náhradníkem p. Václav Viesner, obuvník.

 

Protokol skončen a podepsán.

 

Jos. Novák velitel                                                                Josef Pázler pokladník

Frant. Tluka

                                                                                                            Členem od roku

1.    Josef Novák                         velitel                        16.11.1874                 1904

2.    František Tluka                    podvelitel                   15.4.1869                   1896

3.    Josef Pázler                         pokladník                   26.7.1858                   1896

4.    Josef Matějka čís. 30            výbor                         24.5.1867                   1896

5.    Václav Viesner                      náhradník                 19.11.1870                  1901

6.    Josef Matějka                                                       23.10.1866                  1896

7.    Václav Ráb                                                          15.6.1870                    1896

8.    Josef Pultar                                                          4.5.1875                     1896

9.    Josef Čepek                                                          30.9.1867                   1896

10.  Vincenc Pešek                                                       14.2.1876                   1896

11.  František Kvasnička                                                17.11.1877                 1896

12.  Josef Viesner                                                         30.10.1973                 1899

13.  František Mlateček                                                  16.8.1857                  1901

14.  František Malý                                                        12.2.1862                  1901

15.  Václav Matějka                                                       20.7.1854                  1901

16.  František Richter                                                     10.5.1884                  1904

17.  Josef Tichý                                                             20.5.1881                  1904

18.  Josef Vávra                                                            19.8.1876                  1904

19.  František Pázler                                                      29.5.1887                  1904

20.  Josef Zátko                                                             29.4.1872                  1904

21.  František Studenecký                                               1.1.1877                    1904

           

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný při valné hromadě dobrovolného sboru hasičského konané dne 30. ledna 1904

 

Při zahájení schůze velitel se vzdal, pročež nedošlo k dalšímu projednávání programu.

Načež se ustanovuje druhá valná hromada, která se odbývati bude dne 7. února 1904

 

Program míti bude :

O rezejití spolku.

Rezignace velitele vzatá na vědomí.

 

V Sedlici dne 30. ledna 1904

                                                           Josef Pázler jednatel

                                                           Josef Čepek

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný při valné schůzi dne 7. února za příčinou zvolení funkcionářů

 

Byli zvoleni :

            Josef Matějka          velitel            zvolen 13 hlasy

            František Tluka        podvelitel       zvolen 13 hlasy

            Josef Pázler            jednatel         zvolen 14 hlasy

Za výbor byl zvolen Václav Viesner jednohlasně, Josef Tichý také jednohlasně

 

Tím bude protokol schválen a podepsán těmito přítomnými.

 

Josef Matějka            velitel                                     Josef Pázler   jednatel

František Tluka          podvelitel

Václav Viesner

Josef Zátko

Josef Pultar

Josef Viesner

Jan Mlateček

Václav Matějka

František Pázler

Václav Ráb

Josef Matějka č. 39

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok 1904

Protokol

sepsaný při valné schůzi dobrovolných hasičů, která byla odbývána dne 16. února za příčinou prohlídnutí pracovních obleků, komu co schází, aby se mu pořídilo.

 

Členové, kteří ke spolku přistoupili, aby se jim obleky pořídili.

 

Josef Tichý             celý oblek

Josef Zátko             celý oblek

Josef Malý              kalhoty

František Tluka        kalhoty

Josef Matějka          kalhoty

Václav Viesner         kalhoty

Václav Ráb              kalhoty

Josef Vávra             celý oblek

František Pázler       celý oblek

 

Tímto byl protokol schválen a podepsán

                                                                                  Josef Pázler  pokladník

Josef Matějka velitel

František Tluka podvelitel  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Přehlídka vykonána dne 24. května 1906

 

Ukládá se sboru, aby si zařídil knihy, a sice matriku členů, knihu pokladní a jednatelskou pro řádné psaní protokolu. Máme za to, že obecní zastupitelstvo náklad na zřízení knih těchto zapraví s ochotí pro sbor místní neb nejsou velký, asi 4 Ko.

 

                        V Sedlicích dne 24.5.1906

 

Václav Prokeš

t. č. dozorce župní

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný o schůzi dobrovolných hasičů v Sedlici konané dne 26. ledna 1905 v hostinci pana Josefa Pultara

 

1.      Přehlédnutí účtu z minulého roku

2.      O projednání snahy se co poříditi ke stříkačce

3.      Volné návrhy

 

1.      Účty byly přehlédnuty a podepsány

2.      Aby se pořídila rozhledna na vysušování hadic

3.      Že by se mohlo poříditi ještě 25 m hadic

4.      Bylo usneseno bál na 19. února 1905

5.      Bylo propachtováno pucování stříkačky, což si vzal Josef Viesner a Frant. Tluka 5 K za vypucování do roka každý čtyři měsíce. Včas požáru za vypucování a hadic vysušení 3 K.

 

Tímto byl protokol schválen a podepsán.

 

Josef Tichý                                                                Josef Pázler, t.č.

                                                                                  jednatel

Frant. Richter

                                                                                   Josef Matějka

                                                                                  velitel

 

                                                                                  Josef Zátko  

                                                                                  podvelitel      

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný o schůzi výboru dobrovolných hasičů v Sedlici dne 11. ledna 1906

 

1.      Protokol byl přečten a schválen.

2.      Přehlídnutí a schválení účtu.

3.      Pojednáno o účtu pana Smejkala, aby byl zaplacen.

4.      Jednáno o parádních blůzách avšak byla menšina pro.

5.      Volné návrhy, a jelikož se ke slovu žádný nehlásil, rozpustil p. velitel schůzi.

 

Josef Pázler

Jednatel

            Josef Matějka velitel

            Josef Zátko podvelitel

            Václav Ráb

            František Studenecký

            Josef Vávra                                                  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokol

sepsaný o valné schůzi sboru dobrovolných hasičů v Sedlici dne 29. prosince 1906

 

1.      Čtení a schválení protokolu z minulé schůze

2.      Přehlédnutí a schválení účtu

3.      Schválení stanov avšak k tomu nedošlo

4.      Jednáno o plese, což byla většina pro ples, který byl určen na den ledna 1907

5.      Volné návrhy byly, aby se Praskačka žádala o vypucování stříkačky při ohni p. Josefa Dolanského.

 

Tímto byl protokol skončen a podepsán.

                                                                                        Josef Pázler

                                                                                        t.č. jednatel

Josef Matějka      velitel

Josef Zátko         podvelitel

Václav Ráb

František Studenecký

Josef Vávra