Kronika 1896 až 1942        

 

 

 

P A M Ě T N Í   K N I H A

 

HASIČSKÉHO SBORU

v Sedlici

OKRESNÍ HASIČ. JEDNOTA královéhradecká ČÍS. 47

I. OBVOD královéhradecký

ZALOŽENA DNE 1. ledna 1942

 

 

 

 

                             Jan Pilnáček                           Novák Gustav

__________________           ___________________             ___________________

VELITEL                                 JEDNATEL                                    STAROSTA

 

R. 1896 – 1907

 

Psal se r. 1896, kdy uvědomělí členové obecního zastupitelstva malé vesničky Sedlice se usnesli a koupili od firmy Smekal, Praha – Smíchov, ruční jednoproudní požární stříkačku.

Rok poté se ustavil v obci hasičský sbor a to r. 1897.

Starostou zvolen p. Jan Košťál, velitelem p. Bittner.

R. 1898 sbor dobrovolných hasičů v Sedlici byl mezi prvními osmi sbory hasičskými, kteří zakládali hasičskou župu královéhradeckou č. 100.

Až do r. 1907, nejsou známy bližší podrobnosti o hasičském sboru a jeho činnosti.

V r. 1907, za starosty obce a sboru p. Vincence Vinaře o valné hromadě dne 2. února přijaty normální stanovy, zavedeny všechny knihy a provedeny volby :

            Starostou sboru : Vinař Vincenc,       zemský poslanec

                  velitelem :       Matějka Josef,       domkář

            nám. velitele :       Zátko Josef,          kovář

     jednatel a poklad:      Doležal František, řídící učitel

 

R. 1908 – 1925

 

V r. 1908 za přeloženého Doležala Fr. Zvolen jednatelem Ženíšek Jindřich, ale již dne 20. dubna 1908 při mimořádné valně hromadě zvoleni následující činovníci:

                    Starostou :     Košťál Fr.,  rolník

                        velitel :       Zátko Jos.,  kovář

   nám. velitel :       Vávra Jos.,  zedník

 jednatel a pokl :    Richter Fr.,  rolník

Ke sboru přistoupili : Václav Ráb, Frant. Petříček, Frant. Tluka, Alois Jokl, Václav Tomášek, Jan Prudký.

V r. 1911 dne 12. března koupeny nové přilby od ústřední prodejny z Prahy. Týž rok sbor byl přehlížen župním dozorcem Fr. Bukem a jeho náměstkem Dvořákem Antonínem.

            V r. 1912 dne 14. ledna konána valná hromada sboru s obvyklým pořadem. Ke sboru toho dne přistoupili členové, Josef Prudký, Václav Trnka, Fr. Ondráček.

            V r. 1913 dne 5. ledna konána valná hromada při niž byly volby činovníků a zvoleni:

            Starosta :  Košťál Fr.,    rolník

            velitel :      Zátko Jos.,    kovář

   nám. velitel :      Richter Fr.,    rolník

            cvičitel :    Ondráček Fr., vážný

   jednatel a pokl :  Pour Jos.,      řídící učitel

Ku sboru se přihlásili členové : Fr. Hlaváček, Jos. Václavík, Jos. Tichý.

Byl pořízen nový pracovní stejnokroj a ušil p. Jar. Plhovský, Praskačka.

V r. 1913 konán dne 6. července župní sjezd. Koncert se konal na zahradě p. Kvasničky, cvičení na návsi u „Křížku“.

R. 1914 dne 28. března konána valná hromada.

Pokladní správa uvádí příjem za r. 1913 648.06 K, vydání 631.13 K.

Doplňovací volby konaný :

                        velitelem :  Fr. Richter, rolník

                nám. velitele :  V. Tomášek, zedník

                 jedn. a pokl.:  Fr. Pázler,   rolník

Koupeno 12 pásů a 6 sekyrek.

V r. 1915, 24. dubna konána valná hromada.

V r. 1916, 2. března konána valná hromada a při niž vzpomenuto zemřelých v minulém roce : Vinc. Vinaře, Jos. Voltra z Hubenic a Fr. Valenty z Krásnice. Pokladní zpráva vykazuje za r. 1915 příjem 79 K, vydání 32 K. 24 l. Pokladní hotovost 46.76 K.

V r. 1918 konána valná hromada 11. dubna 1918.

 Při valné hromadě zvoleni revisoři Fr. Koutník z Krásnice a V. Pour, řídící učitel ze Sedlice. Prodán 1 díl hadic p. Fr. Košťálu aj. Vávrovi, běžný metr za 2 K.

V r. 1919 konána valná hromada dne 16. února 1919.

Starosta Košťál vítá navrátivši členy ze světové války, ustěna památka dvou bratří a to. Fr. Studeneckého a jar. Pázlera, kteří padli na válečném poli. Přikročeno k pořadu valné hromady.

Při volbách zvoleni následující činovníci :

Starosta :  Košťál Fr.,   rolník

                      velitel :      Richter Fr.,   rolník

            nám. velitele :      Tomášek V., zedník  

          jednatel a pokl :  Pázler Fr.,     rolník

               náhradník :      Tichý Jos.,   dělník

Václav Matějka žádá, aby mu bylo žádáno o podporu ze starobního fondu.

V r. 1920 konána valná hromada dne 14. března 1920.

Usneseno : koupit 14 pásů se sekyrkami, na čapky nové odznaky. Jednateli uloženo vypracovat žádost o subvenci. Od fir. Smekal koupit 2 díly hadic. Revisoři účtu p. Fr. Beneš z Krásnice a Jos. Vávra ze Sedlice doporučují pokladní hotovost uložit do Kampeličky v Sedlici v obnosu 76.47 K.

Přijati noví členové : Fr. Kvasnička, Jos. Tluka čp. 2, Fr. Tluka čp. 27., Fr. Tomášek, Jos. Viesner ml. Výzbroj, která se nedostává se koupí.

V r. 1921 konána valná hromada 3. dubna 1921.

Prodán 1 díl hadic m á 10 K. příjem činil 636 K., vydání 440.17 K. Slíbena účast na veřejné cvičení do Plačic. Jako delegát do schůzí poslán Fr. Odráček. Sbor byl přehlížen dne 29. června 1921 Fr. Antošem, nám. Župního dozorce.

V r. 1922 valná hromada 8. ledna 1922.

Příjem činil 1082.09 K, vydání 1064.34 K., v záložně 1826.30 K. Činovníci při volbách zůstali ti samí.

V r. 1923 valná hromada 25. února 1923.

V r. 1923 konán ples a sehráno divadlo. Příjem činil 3751.76 K, vydání 3321.11 K. Revisory zvoleni Fr. Kvasnička a V. Viesner. Cvičitelem zvolen Fr. Ráb, dozorce nářadí J. Tichý.

V r. 1924 valná hromada 9. března 1924.

Sbor se zúčastnil v minulém roce župního cvičení ve Vlčkovicích a celostátního v Praze. Příjem činil 3725.65 K, vydání 4049.50 K. Cvičitelem zvolen Rud. Kocábek. Ve schůzi 10. května 1924 usnešíno koupit 2 díly hadic.

V r. 1925 valná hromada 29. března 1925.

V tu dobu nastává čilejší život ve zdejším sboru.

Při volbách zvoleni noví činovníci a přijati noví členové.

Za členy přijati : Fr. Tomášek, Lad. Malý, Jos. Viesner, Jos. Tluka čp. 2, Jan Pilnáček a V. novák.

            Zvolení činovníci :   Starosta : Pázler Fr.,  rolník

                                       velitel :           Richter Fr., rolník

                            nám. velitele :            Tomášek V., zedník

                  jednatel a poklad. :             Pilnáček J., hostinský

                                  cvičitel :              Tomášek Fr. , zedník

                                          doz. nářadí :          Tichý Jos.,   dělník

                             delegáti do schůzí :         Jos. Tichý a Fr. Tomášek

            Vyloučen ze sboru Jos. Trnka ml.

            Dne 18. dubna 1925 konána schůze a do samaritského kursu vyslání Tluka J. a Tichý Jos. Sbor se zúčastnil pohřbu p. Jos. Pázlera dne 19. dubna 1925. Dne 29. dubna 1925 usnešíno se nezúčastnit stát. sjezdu v Brně na základě nedostatku finančních prostředků.

Dne 20. prosince konána valná hromada, při níž byl zvolen za odstouplého velitele Richtera, Jan Pilnáček, který je nyní velitelem, jednatelem a pokladníkem. Ku sboru se přihlásil J. Tomášek.

 

R. 1926

            Mimořádná valná hromada konána dne 13. ledna 1926 a konány nové volby činovníků.

                                    Starosta :  Pázler Fr.

                                    velitel :     Tichý Jos.

                       nám. velitele :       Kocábek R.

                          jedn. a pokl .     Tluka Jos.

                 cvičitel :          Malý Lad.           

             doz. nářadí :       Pilnáček J.

            Bohužel takto sestavený sbor neměl dlouhého trvání a dne 19. března 1926 dochází k rozpuštění starého sboru a ustanoven nový sbor, do kterého se přihlásili tito členové : Hlaváček Fr. Pechánek Jos., Malý Jos., Prudký Jos., Trnka V., Kocábek R., Petříček Fr., Novák G., Pilnáček, Pázler Jos., Novák V., Viesner Jos., Václavík Jos., Tomášek J., Novák Fr., Viesner jar., Tluka Jos.,      

            Zvoleni :    velitel :     Rud. Kocábek

                  nám. velitele :        Prudký Jos. 

              jednatel a pokl. :        Pázler Josef

             cvičitel :       Viesner Jos.

           doz. nař :        Tomášek Jos.

deleg. do schůzí :      Novák Gust.

      čištění stroje : Trnka V. a Novák G.

Pojištěno 1 pár koní do stříkačky v ceně 15000 K.

Schůze dne 20. listopadu 1926, kde pojednáno o požáru u Pilnáčků a usnešeno nový pracovní oblek. Po příspěvcích se přihlásili bř. Jos. Prudký a Trnka V.

 

R. 1927

            Valná hromada konána 13. ledna 1927

            Pokladní zpráva nebyla podána a přenechána do příští valné hromady. Ze sboru vystoupili Tomášek Jos. A Novák Fr. Za dozorce nářadí zvolen Václavík Jos. Pracovní oblek pořízen ze sborové pokladny. P. Pilnáček daroval sboru 100 K za odměnu při požáru.

Dne 7. srpna pořádána zábava, čistý zisk 136.50  K.

Dne 10. srpna 1927 sbor byl na pohřbu p. Richtera, a koupen věnec. Kurs samaritský navštěvoval br. Tluka J. a Václavík Jos. Odměna každému 110 K. Založen cestovní fond na sjezd do Prahy. Pokladníkem cest. Fondu zvolen Novák V. Dne 3. prosince 1927 při schůzi stanoveno konat valnou hromadu dne 18. pros. 1927. Příspěvky vyberou Prudký Jos. a Trnka V. Přistoupili 2 členové : Jičínský Jos., Svoboda Jar.

Valná hromada konána 18. prosince 1927.

Revisoři účtů Fr. Ondráček a Viesner V. shledali vše v pořádku. Usneseno pořádat v r. 1928 okr. Cvičení. Ze sboru vystoupil V. Novák. Vyloučen Jos. Pechánek pro nekonání povinnosti.

 

R. 1928

Dne 11. března 1928 konána schůze, zkrze okr. Cvičení. Cvičiště zapůjčí Sokol. Br. Kocábek navrhl podat žádost o udělení diplomu zakládajícímu členu Janu Košťálovi a Jos. Malému. Při schůzi dne 10. dubna usnešeno konat cvičení dne 29. května 1928. Do Prahy na celostátní sjezd se přihlásili členové : Kocábek, Šmíd, Svoboda, Petříček, Novák, Tluka, Pázler, Šťovíček, Doležal. Dne 5. května svolána schůze, kde bylo sděleno, že obecní zastupitelstvo souhlasí, aby sbor si objednal nové čapky na účet obce.

Dne 7. června 1928 konána schůze, kde bylo na programu pořádky ze cvičení.

Hrubý příjem činil 4.507 K., vydání 3.700.70 K, zisk 806.30 K.

Dne 27. října 1928 konána schůze ohledně oslavy 10 letého trvání republiky spolu se Sokolem.  

Čestnou stráž u pomníku drželi : Pázler a Doležal V.

Dne 24. listopadu konaná schůze ohledně has. Zbrojnice, kde byl nastěhován p. Prudký, lakýrník. Jelikož žádost v této věci obecnímu zast. nebyla nic platná bude požádána župa o zprostředkování.

Dne 18. prosince 1928 konaná schůze na niž usneseno valnou hromadu konat dne 6. ledna 1929. Přítomný žup. Jednatel dává ponaučení jak pokračovat dle nových nařízení. Po příspěvcích určeni Prudký a Trnka.

Dne 25. prosince konána schůze o založení pohřební pokladny župní, které se zúčastnil za sbor Šmíd V.

 

R. 1929

Valná hromada konána 6. ledna 1929.

Ze správy velitele je jasno, že sbor v minulém roce dobře pracoval. Sbor se zúčastnil 1 požáru ve Ždánicích, župního sjezdu v Malšovicích, sjezdu v Praze a žup. sjezdu v Sobětuši. Do sboru se hlásí Doležal Josef.

                        Při volbě zvoleni : velitel :  Kocábek R.

                                               nám. vel :    Prudký Jos.

                                            starostou :    Pázler Fr.      

a při ustanovující schůzi výboru : jednatel : Tluka Jos.

                                                     pokladník : Václavík J.

                                                       cvičitel :   Viesner Jos.

                                           hosp. dozorce :     Pázler Jos.

Založen cestovní fond kamž se budou dávat dary a čistý zisk ze zábav.

Dne 19. března 1929 usneseno sehráti divadelní hru  Otrok.

Za měsíc únor 1929 účast na pohřbu : pí. Vávrové, p. Nováka od Hlušičků a p. Heneberka z Hubenic.

V měsíci červnu účast na župním sjezdu v Hřibsku a v  Kuklenách. Ku sboru se přihlásil br. Buchvald dne 1. července 1929 vystoupil Šmíd.

 

R. 1930

            Valná hromada konána dne 6. ledna 1930.

Správa pokladní vykazuje sborového jmění 650.99 K. Cestovní fond 1565,85 K.

Velitel oznamuje, že sbor se zúčastnil v minulém roce župního cvičení v Hřibsku 13 členy, 50ti letého trvání sboru v Kuklenách 8 členů, župního cvičení v Trnavě, has. župy Richterovi 88, 7 členů, Husovy oslavy v Urbanicích 5 členů.

V minulém roce se sbor zúčastnil hašení dvou požárů a to v Krásnici a Ždánicích.

Za rezignovanevšího a ze sboru vystouplého br. Jednatele Tluky zvolen na návrh br. Prudkého br. Novák Gustav.

Na čištění stroje zvoleni br. Svoboda a Buchvald za odměnu od suchého 10 K, od  zamáčeného 20 K. jednomu. Dán návrh by se vyžádali nabídky od firem na motorovou stříkačku.

Ve schůzi dne 21. února 1930 vzata na vědomí resignace starosty sboru p. Frant. Pázlera a stanovena mimořádná valná hromada na 16. březen 1930. Do župní školy pro výchovu činovníků poslání členové : Kocábek R., Novák G., Viesner Jos., Václavík Jos.

Dne 2. března 1930 účast na pohřbu p. Voltra z Hubenic, za sbor se zemřelým se rozloučil br. Pilnáček.

Dne 16. března 1930 konána mimořádná valná hromada, při niž byl zvolen br. Košťál Fr. st. rolník, starostou sboru.

Na pohřeb spisovatele Aloise Jiráska do Hronova dne 19. března 1930 vyslána delegace br. Pázler J. a Šťovíček Jar.

V měsíci březnu 1930 sbor byl na pohřbu matky br. Václavíka, p. Nováka rol. Krásnice.

V měsíci červnu sbor se zúčastnil rozvinutí praporu has. sboru v Kuklenách 10 členů, slavnosti v Podůlšanech 7 bratři, v Libišanech 4, v Březhradě 3.

Dne 13. července 1930 sbor byl ve Skalici na žup. Sjezdu 6 členů.

Dne 26. července 1930 sbor se zúčastnil hašení požáru v Praskačce u p. Vohralíka. Sbor byl přehlížen župním dozorcem Antušem dne 31. srpna 1930.

Dne 28. září účast ve Vlčkovicích při slavnostním předání motorové stříkačky 5 členy.

Dne 9. listopadu 1930 sbor přehlížel zemský dozorce Jirásek Vojtěch.

Dne 23. listopadu 1930 byl pohřben přispívající člen V. Štěpánek ,rolník z Hubenic.

Valná hromada určena na 4. ledna 1931 a usnešíno pořádat Silvestrovskou zábavu. 

Dne 31. prosince 1930 sbor byl u požáru v  Krásnici, chalupa p. Vosáhly, rolníka.

 

R. 1931

            Valná hromada konána dne 4. ledna 1931.

Přijaty nové stanovy vydané Českou zemskou hasičskou jednotou.

Dne 17. ledna 1931 účinně zasáhl sbor při požáru u p. Morávka v Praskačce a obdržel pochvalné uznání obce Praskačky a p. Morávka a dar od něho 100 K.

V měsíci únoru  jsme obdrželi od br. Starosty 1 plynovou masku a 1 masku do kouře. Dne 14. března vysláni do samaritského kursu Buchvald a Šťovíček. Dne 4. března 1931 se rozloučil se sborem br. Svoboda následkem přesídlení.

Dne 30. srpna 1931 sbor se zúčastnil slavnosti sboru v Rychnově n/K. 

V měsíci září sbor se zúčastnil pohřbů pí. Pázlerové a br. Štěpánka z Osic, též za tento měsíc se účastnil hašení požáru v Libišanech u p. Falty a v Urbanicích p. Patočky.

Dne 13. října 1931 vyhořela stodola p. Mencáka č.p. 12 a chlévky p. Matějky V.

Dne 17. října 1931 se hlásí za člena sboru Balcar Alois.

Dne 8. prosince 1931 usnešíno konat valnou hromadu dne 10. ledna 1932.

Usnešíno v příštím roce odměnit za dvacetiletou službu diplomy bratři :

Kocábka R., Prudkého Jos., Trnku V., Václavíka Jos.

 

R. 1932

            Valná hromada konána 10. ledna 1932 jako jubilejní 35.

            Pokladní jmění 1.889.34 K. Cestovní fond 282.60 K. Fond pro koupi motorové stříkačky, hlavní zásluhou br. starosty Košťála obnáší 10.666.63 K.

            Volby konány a zvoleni :     starosta :    Košťál Fr.

                                                           velitel :       Kocábek R.

                                               nám. velitele :         Doležal V.

                                                   jednatel :            Novák G.

                                                   pokladník :         Václavík Jos.

                                                  vzdělavatel :       Bohdanecký Ant.

                                                   cvičitel :             Doležal Josef

                                                   hospodář :          Buchvald Jan 

                                   revisoři účtů :                Voltr Jos. a Balcar Alois

Ku sboru se hlásí : Meloun Jos. a Bartoň Ladislav. Usnešíno ples pořádat v Krásnici.

Dne 28. února 1932 měla pohřeb matka br. Pázlera. Dne 2. dubna 1932 přenešena plná moc při požárech z obecního starosty na velitele sboru.

Dne 24. dubna 1932 konala se soutěž motorových stříkaček. Dne 28. května 1932 vyloučen ze sboru Bartoň Ladislav.

Dne 18. června 1932 koupena motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta se 300 m hadic za 45.000 K a dodána 10. července 1932.

Dne 23. července vystoupili ze sboru Viesner Jos. a Doležal Jos.

Dne 24. července předal sboru novou stříkačku p. tov. Stratílek.

Dne 19. září 1932 poprvé se sbor zúčastnil požáru s novou stříkačkou v Žižkovsi u p. Makalouše.

Valná hromada stanovena na 8. ledna 1933

Dne 24. prosince účast při požáru v Krásnici u p. Kuchyňky.

Pohřbů v r. 1932 se sbor zúčastnil : pí. Ondráčkové, Pázlerové, Peškové a p. Hlaváčka, župního sjezdu v Hradci Králové, v Opatovicích a okr. Ve Svobodných Dvorech.

 

R. 1933

Valná hromada konána 8. ledna 1933

Pokladní správa vykazuje : Sborová hotovost : 832.71 K, cestovní fond 142.55 K.

Dne 25. června 1933 konána slavnost předání nového stroje a udělení diplomů bratřím: Košťál Fr., Kosábek R., Prudký Jos., Trnka V., Václavík Jos.

Dne 24. září se sbor účastnil leteckého dne v Hradci Král. Účastnil se sbor hašení požáru pily p. Doležala v Opatovicích n/L.

 

R. 1934

            Valná hromada konána dne 14. ledna 1934.¨Jmění sboru : 346.10 K., cestovní fond 510.42 K.

Sbor se zúčastnil hašení požárů : p. Voltra V. v Hubenicích, pily p. Doležala v Opatovicích n/L., domu p. Kubelky ve Ždánicích. Slavností : župního sjezdu ve Skaličce, okr. cvičení v Plotištích, žup. sjezdu v Čeperce, žup. sjezdu v Pravech. Pohřbů : p. Nováka v Krásnici, sl. Mařenky Ondráčkové v Sedlici, p. Píši v Sedlici a starosty sboru ve Vlčkovicích p. Koutníka. Samaritská stráž se zúčastnila hlídky při závodech autokruhu v Hradci Králové. Sbor vypravil dne 6. května 1934 pohřeb br. Malému za účasti 80 bratří z okolních sborů. Br. Malý byl členem sboru od r. 1898. Velení při pohřbu měl br. Kuře z Praskačky. Od pohřební pokladny z Hradce Králové jsme obdrželi na tento pohřeb 1600 K.

 

R. 1935

Valná hromada konána dne 6. ledna 1935.

Pokladní majetek sboru vykazuje 746.08 K.

Sbor se zúčastnil hašení požáru v Libišanech u p. Falty. Pohřbů v r. 1934 : pí. Tlukové, pokorné, Michálka ve Vlčkovicích, Kuřete v Praskačce. Cvičení okrskového v Plačicích. Mimo toho po celou kampaň v sušárně pumpována voda do sušárny. Při volbách zvoleni dosavadní činovníci z r. 1932 jenom cvičitel zvolen Novák Václav. Ku sboru se hlásí Kocábek Fr. Dne 1. července 1935 odchází ze sboru Buchvald, následkem přestěhováním a za něho zvolen hospodářem Trnka V.

Dne 17. října 1935 požár u p. Adamce v Sedlici. Sbor se účastnil : okr. cvičení v Bříze, žup. cvičení pardubické župy v Bukovině, slavnosti v Praskačce. Pohřbů : pí. Šmídové a Prudké ze Sedlice a pí Vosáhlové z Krásnice.

 

R. 1936

Valná hromada konána dne 5. ledna 1936. Stav pokladny : 670.71 K.

            Stěžováno si na nedostatek vody, jak bylo vidět při loňském požáru u p. Adamce. Členové obecního zastupitelstva slíbili, že se postarají o nápravu. Resignuje na funkci velitele br. Kocábek s odůvodněním netečnosti členstva při cvičeních i všech podnicích pořádaných sborem.

            Novým velitelem zvolen Pilnáček Jan. Do sboru se hlásí Pokorný Jos. a Formánek. Sbor se zúčastnil požárů 3. února 1936 v Libišanech u p. Slezáka a 28. prosince v Praskačce u p. Machače. Župního sjezdu v Polánkách, na slavnosti v Praskačce se strojem, nočního poplachového cvičení v Praskačce.

            Pohřbů : p. Tlukové č. 42, p. Tluky č. 26, p. Novotného z Krásnice. 

 

R. 1937

Valná hromada konána dne 3. ledna 1937.

Majetek sboru 841.86 K.

Usnešíno pořídit nový stejnokroj a ušil ho p. Ludvík Plhovský z Praskačky.

V r. 1937 konáno okrskové cvičení v Sedlici.

Sbor se zúčastnil : 30. května požáru v praskačce u Věcků a 1. června v Krásnici u Pilnáčků. Sbor se zúčastnil svazového sjezdu v Bratislavě, předání župního praporu v Hradci Králové, župního sjezdu v Pohřebačce a Divci, slavnosti sboru v Osicích. Pohřbů p. Koutníka a Ondráčka ze Sedlice.

 

R. 1938

 Valná hromada konána 16. ledna 1938.

Poslán pozdravný přípis br. Starostovi, který se nachází v léčení nemocničním v Hradci Králové. Uctěna památka zemřelého prvního presidenta T. G. Masaryka.

Stav pokladny : 5401 K. Účast na pohřbu p. Vosáhly z Krásnice a J. Jičinského ze Ždánic, 1 slavnosti v Praskačce.  

Všichni členové konali hlídky civ. protiletecké.

Volby provedeny a zůstávají činovníci ti samí, jenom zástupcem velitele zvolen Kocábek Rud., a hospodářem též Kocábek R.

 

R. 1939

            Valná hromada konána 12. března 1939.

            Pokladní vykazuje 644.65 K. Žádáno by obec pořídila nové hadice. Následkem přesídlení ze sboru odchází br. Novák V. Do sboru se hlásí Hlaváček Fr. Dle nařízení Z. H. J. vykonány volby a činovníci zůstávají  ti samí. Při kampani v sušárně pumpována voda do sušárny. Při jarním tání sněhu pumpována voda ze zatopených bytů a to u p. Pospíšila v Sedlici.

R. 1940

            Valná hromada konána dne 20. dubna 1940. Valné hromady se zúčastnilo poprvé celé obecní zastupitelstvo.

Pokladna vykazuje  3245.50 K hotovosti.

Sbor se zúčastnil čerpání vody ze zatopených bytů a to : u p. Pospíšila v Sedlici, p. Kudrny a Fialy v Krásnici. Opravu stroje, nové hadice, olej a benzín zaplatilo rolnické družstvo. Hasičskému sboru po odejití br. Bohdaneckého ze Sedlice, předány všechny věci do opatrování pro protileteckou ochranu a to lékárna a masky. Objednány nové knihy. Do sboru se hlásí prudký Václav. Sbor se účastnil pohřbu br. Špalka v Hradci Králové a přezkoušeny masky v plynové komoře v Hradci Králové.

 

  R. 1941

Valná hromada konána 12. ledna 1941.

Pokladní hotovost 2135.90 K.

Hospodář oznamuje, že máme 1 člena již 1 rok u sboru a dosud si nepřišel pro ústroj ani výzbroj. Je to br. Prudký Václav.

Dne 27. ledna 1941 jsme se účastnili pohřbu matky br. vel. Pilnáčka.

Dne 26. dubna 1941 byl raněn mrtvicí při členské schůzi br. Kocábek Fr., syn našeho dlouholetého velitele br. Kocábka R.

Pohřeb se konal ve čtvrtek dne 1. května 1941 z hasičské zbrojnice za účasti 87 bratří z okolí. Okresní has. Jednotu č. 47 zastupoval br. Hanousek z Pouchova, vzdělavatel o. h. j. I. obvodu.

V červenci zemřel bývalý velitel Matějka Jos.

Dne 10. srpna 1941 zemřel dobrý bratr, člen dlouhodobý místního sboru Trnka V. Jeho pohřbu se sbor účastnil v plném počtu. Za okrsek se účastnil br. velitel Hajn. Fr. z Hřibska.

Do samaritského kursu posláni : Pázler Jos., Milena Kocábková, Marie Pilnáčková a Marie Doležalová.

Dne 28. září 1941 sbor přehlížel K. Rmoutil, zást. velitele 11 kraje.

 

R. 1942

            Valná hromada nekonána dle rozkazů Č. Z. H. J.

            Koupena elektrická kamínka ku stříkačce, by mohla býti použita stříkačka i za největších mrazů.